Wyświetlono posty znalezione dla hasła: Rozbudowa domu jednorodzinnego

Temat: Ksiazeczka mieszkaniowa i zakup dzialki
atyde napisała:

>
> Art. 3. 1. Właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia
> gwarancyjna w związku z dokonaniem jednej z następujących czynności:
> 1) uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub
> prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, z
> wyłączeniem uzyskania prawa odrębnej własności w trybie art. 39 ustawy z dnia
> 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
> poz. 27, Nr 57, poz. 601 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 240, poz.
> 2058), zwanej dalej "ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych";
> 2) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielczego
> własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w
> spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej;
> 3) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu
> mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z
> wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach
> współwłasności w częściach ułamkowych;
> 4) przystąpieniem do użytkowania wybudowanego własnego domu
> jednorodzinnego na warunkach określonych odrębnymi przepisami;
> 5) uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej
> własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z
wykonaniem
> umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu
> jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, bądź w związku z budową budynku
> wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki
> mieszkaniowej;
> 6) uzyskaniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w
> drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź
> pomieszczeń niemieszkalnych;
> 7) uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej
> własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez
> spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności
domów
> jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;
> 8) wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z
> tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości
> przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, którego budowa była
> finansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego
> ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego;
> 9) zawarciem przez osobę trzecią umowy najmu lokalu mieszkalnego
> w budynku wielorodzinnym, którego budowa była finansowana przy udziale
kredytu
> zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu
> Mieszkaniowego, połączonym z dokonaniem przez właściciela książeczki
> mieszkaniowej wpłaty na podstawie umowy, o której mowa w art. 29 ustawy z
dnia
> 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
> mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr
> 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz.
> 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594),
w
> wysokości nie niższej niż 20 % ostatecznych kosztów budowy przypadających na
> dany lokal mieszkalny.
> 2. Premia gwarancyjna przysługuje, jeżeli czynność wymieniona w ust. 1
dotyczy
> rzeczy znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa
> obciążającego taką rzecz.
> 3. Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę rachunków
> wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia
> 23 października 1990 r.
> 4. Warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest złożenie przez właściciela
> książeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidację i wypłatę premii
> gwarancyjnej w terminie 90 dni od dnia dokonania czynności wymienionej w ust.
> 1.
> 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa do
> uzyskania premii gwarancyjnej. W przypadku nienależytego udokumentowania
> wniosku, bank, o którym mowa w ust. 3, wyznacza termin na uzupełnienie
> dokumentów, nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po
> upływie tego terminu bank zwraca wniosek bez rozpatrzenia.
To jest to. Pozytywny przykład koleżeńskiej pomocy w internecie.
Wielce sobie cenimy takich fachowcow i odpowiedzialnych być może bankowców.
pzdr stach.

Temat: DO P. BEBIAK - KSIĄZECZKA MIESZKANIOWA
Hm, to i może własnie tutaj jest "pies pogrzebany". Bo kolejny przepis dotyczy
właśnie premii udzielanej w trakcie budowy i słowem się nie zająknęli o
współwłasności. Zresztą wkleję, bo może komuś przyda się na przyszłość. To też
często wracający temat.
Art. 3a. 1. Na wniosek właściciela książeczki mieszkaniowej, przed dokonaniem
czynności wymienionych w art. 3 ust. 1, premia gwarancyjna może być:
1) wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej w przypadku
zaawansowania:
a) budowy własnego domu jednorodzinnego, w wysokości co najmniej 20 % jego
wartości kosztorysowej,
b) przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub
pomieszczeń niemieszkalnych, jeżeli w ten sposób ma powstać odrębna własność
lokalu mieszkalnego, w wysokości co najmniej 50 % jej wartości kosztorysowej;
2) przekazana wskazanemu inwestorowi w przypadku:
a) wniesienia co najmniej 50 % wymaganego przez spółdzielnię mieszkaniową
wkładu budowlanego lub mieszkaniowego,
b) wpłacenia co najmniej 50 % wartości kosztorysowej lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego, budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust.
1 pkt 5,
c) (3) wniesienia co najmniej 50 % kwoty partycypacji, o której mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 9.
2. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych w ust. 1
jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, na dzień
złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii
gwarancyjnej, w tym pisemnego zaświadczenia inwestora, lub innych dokumentów
potwierdzających poniesienie wymaganych nakładów. Dokumenty te powinny być
wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.
3. (4) Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych w ust.
1 pkt 2 lub w związku z dokonaniem czynności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt
9, jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej:
1) pisemnego zobowiązania do zwrócenia, za pośrednictwem banku, o
którym mowa w art. 3 ust. 3, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w
terminie 30 dni od dnia zbycia przez właściciela książeczki mieszkaniowej
ekspektatywy odrębnej własności lokalu określonej w art. 19 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych, a po upływie tego terminu - wraz z odsetkami
ustawowymi;
2) pisemnego upoważnienia udzielonego inwestorowi, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2, do zwrócenia, za pośrednictwem banku określonego w art. 3 ust. 3,
równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w przypadku wycofania przez
właściciela książeczki mieszkaniowej środków na wymagany przez spółdzielnię
wkład lub sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub
wycofania przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty, o której mowa w
ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9.
4. (5) Inwestor na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
dokonuje zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w dniu wycofania
przez właściciela książeczki mieszkaniowej środków na wymagany przez
spółdzielnię wkład lub sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt
5, lub wycofania przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9.
5. W przypadku zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej na zasadach
określonych w ust. 3 i 4, premia ta może zostać ponownie wypłacona
właścicielowi książeczki mieszkaniowej pod warunkiem, że:
1) (6) w okresie 6 miesięcy od dnia:
a) zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu, o której mowa w art. 19
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
b) wycofania środków na wymagany przez spółdzielnię wkład lub
sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5,
c) wycofania wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3
ust. 1 pkt 9
- zostaną spełnione warunki określone w ust. 1 lub w art. 3 ust. 1 oraz
2) właściciel książeczki mieszkaniowej złoży wniosek o ponowną
wypłatę premii gwarancyjnej wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 3 lub
art. 3 ust. 5.
6. Ponowna wypłata premii gwarancyjnej zgodnie z ust. 5 może być dokonana tylko
raz.
7. Do czasu upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, zwrócona równowartość
przekazanej premii gwarancyjnej jest przechowywana na nieoprocentowanym
rachunku bankowym w banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3.

Temat: Co robic z kasa mieszkaniową/
Jesli nie wydasz środków z kasy na jeden z poniższych celów to odliczenia,
które już dokonałeś będziesz musiał zwrócić.

1) nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu
mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,
2) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego,
3) remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej
konserwacji i odnowienia mieszkania,
4) spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3,
5) nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego
lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny
kredytobiorcy.

Jesli chodzi o podatek od spadku to mozecie go uniknąc. Zgodnie z art. 16 ust.
1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia budynku
mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz
wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu
jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym:
• w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
• w drodze spadku przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
• w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące
przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na
podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy,
nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości
nieprzekraczającej 110 m.kw. powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.
Ulga ta przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:
• nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium
RP,
• nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku
lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy,
• nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są
właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz
wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu
jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie
dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji
spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,
• nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu,
• będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
– od dnia złożenia zeznania podatkowego (jeżeli w chwili złożenia zeznania
nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku),
– od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku (jeżeli nabywca zamieszka w
ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego).

grupy podatkowe:

I grupa – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo,
ojczym, macocha i teściowie,
II grupa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie
pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie
rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
III grupa – inni nabywcy.
Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za
zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.
Temat: modernizacja domu rodzinnego - akt własności ?
Witaj,

kkaczka napisała:

> mieszkam w domu jednorodzinnym, który chcemy rozbudować się i tu mam kilka
> pytań z tym związanych:
> 1. Spadkobiercami domu zostali uznani moja babcia i ojciec, poprzednim
> włascicielem był dziadek i on figuruje w ksiedze wieczystej, do rozbudowy
> potrzebny jest właściel, czyli są to 50/50 babcia i ojciec, nie mają aktu
> własności domu, (który zaginął w czasie wojny)i jak uzyskac teraz akt
> własnosci czy wystarczy zgłosić się do sądu wieczystego z orzeczeniem sądu,
> (zapłacili już stosowne podatki w US)gdzie i z czym maja sie udac, zeby
> zostac formalnymi właścielami, to moze wydac się głupim problemem, ale nie ma
> pojęcia jak i gdzie załatwia sie takie sprawy, przez spadkową i US udało nam
> sie przebrnąc. w ksiedzę wieczystej jest wpisany nieżyjący dziadek jako
> właścieciel, a do pozwolenia na budowe potrzeba nam akt własności.

A mnie się wydaje, że Wam jest potrzebny tytuł własności a nie akt własności.
Macie prowadzoną księgę wieczystą (tak wynika z Twego postu) i odpis z tej
księgi + prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku powinno wystarczyć. Nie
mogę wykluczyć, że urzędnik będzie chciał wpisania spadkobierców do księgi i
przedłożenie odpisu z niej z już ujawnioną babcią i ojcem - wydaje mi się to
jednak nadmiernym żądaniem. Gdyby jednak tak się zdarzyło i w żaden sposób nie
dał się przekonać, że odpis z księgi (z dziadka nazwiskiem) + postanowienie
spadkowe wystarczają - to trzeba będzie złożyć wniosek do sądu
wieczystoksięgowego (w Warszawie, Al. Solidarności 58) o wpis spadkobierców do
księgi załączając do tego wniosku postanowienie sądu (to o nabyciu spadku) oraz
zaświadczenie urzędu skarbowego. Niestety, na rozpoznanie wniosku przez sąd
trochę się czeka (nawet kilka miesięcy, moze średnio 4 teraz?), a nadto od
wpisu do księgi jest opłata sądowa (ze spadku niższa niż np. ze sprzedaży ale
jednak jest - uzależniona od wartości nieruchomości). Podaj te wartość -
policzę.

> 2. czy ojciec lub babcia przed upływem 5 lat, mogą mnie przepisac częsć domu
> lub gruntu, i czy wtedy to ja będę mogl rozbudowywać się sam, w jakiej formie
> jest to najkorzystniejsze, czy darowizna samego gruntu na którym stoi dom(od
> którego zapłacili podatek, bo zostali zwolnieni tylko od podatku od domu)
> (tez nie wiem czy dobrze ? )wiąże się też z kosztami(podatkami)dla mnie i dla
> nich, jakimi ?

Własności samego gruntu nie można przenieść bo nieruchomość to grunt + to co
na nim wzniesiono. Owszem, byłoby to możliwe gdyby budynek stał (powiedzmy) w
jakieś skrajnej części działki i możnaby geodezyjnie podzielić tę nieruchomość
w taki sposób, ze powstałaby jeszcze działka niezabudowana - wtedy tylko
możliwe byłoby przeniesienie własności samego gruntu. W każdym innym przypadku -
nie, bo nawet jeśliby chcieć przenieść część (udział jakiś) to jeśli udział w
gruncie to i z mocy prawa udział w budynku.

Poza tym uczulam Cię na to, że babcia i ojciec (tak rozumiem Twój post)
skorzystali z ulgi w podatku od spadku w części dotyczącej domu. Ta ulga jest
pod pewnymi warunkami - jeśli przed upływem 5 lat przeniosą na Ciebie własność
to tracą prawo do ulgi i mają do zapłacenia podatek od spadku po dziadku. Czy
chcecie tego w ogóle?
Jeśli co do zasady jesteście zdecydowani na utratę tej ulgi to moim zdaniem
winniście pójść jak najszybciej do urzędu skarbowego i ten podatek od spadku
zapłacić, bo jeśli urząd skarbowy nalicza np. odsetki (a nie wiem czy nalicza)
to doprawdy szkoda pieniędzy skoro postanowicie, że chcecie taką umowę już
teraz zawierać.

Każde przeniesienie własności wiąże się z jakimiś kosztami. Jeśli chcecie teraz
dokonywać tej darowizny to o konsekwencjach podatkowych dla Twoich darczyńców
juz napisałam.
Koszty umowy darowizny uzależnione są przede wszystkim od jej wartości, a nadto
od tego jaka jest pow. użytk. tego domu, czy Ty jako obdarowany chcesz
skorzystać z ulgi w podatku od darowizny (tu warunki: nie masz swojego
lokalu/domu, w tym domu zamieszkasz, będziesz mieszkał przez 5 następnych lat -
te same, które oni muszą spełniać), czy babcia bądź tato coś Ci podarowali w
ciągu ostatnich 5 lat (jeśli tak to co kiedy i o jakiej wartości). Poza tym
potrzebne mi jest wskazanie wartości całej nieruchomości (dom+grunt), w tym
wartości gruntu oraz wartości budynku, a nadto udział jaki miałby być Ci
darowizny (przez kogo i ile). Wszystko to jest mi niezbędne dla wyliczenia Ci
kosztów od ewentualnej umowy darowizny.
Najpierw jednak ustalcie czy rzeczywiście chcecie jej teraz dokonywać (ten
podatek od spadku po dziadku).

Napisz na ile to wszystko jest dla Ciebie jasne i zrozumiałe a jeśli nadal Cię
temat kosztów interesuje to napisz wszystko to o co proszę.
Jeśli coś nie jest jasne to się upominaj a ja pozdrawiam Cię serdecznie. B.
Temat: podatek z tytulu sprzedazy nieruchomosci
Z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika,
że źródłem przychodu jest również sprzedaż
lub zamiana nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
oraz wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowych prawa do domu
jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jak również
prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli sprzedaż lub zamiana nie
następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i została dokonana przed
upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło
nabycie lub wybudowanie.

Przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości są zwolnione z opodatkowania:
a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
sprzedaży:

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku
mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim
lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa
użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych
z
tym budynkiem lub lokalem,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim
prawie,
prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału
w takim prawie,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub
udziału w
gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim
prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym

również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego
użytkowania
gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku
mieszkalnego,

- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub
modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego
lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele
mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego
lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te
nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
albo
budynku mieszkalnego lub jego części,

c) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z
wielostronną
umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,

d) w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub
darowizny,

e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
sprzedaży,
na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki
zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w
spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od
tego
kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Aby zatem skorzystał Pan ze zwolnienia określonego w powyższym przepisie musi
Pan wydatkować pieniądze z tytułu sprzedaży poprzedniego mieszkania na wyżej
wskazane cele, w ciągu dwóch lat od daty jego sprzedaży (uzyskania przychodów).
Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy zaciągnął Pan kredyt w 50% czy w całości.Temat: podatek - wytłumaczcie proszę
Witaj Anamarie,

anamarie napisała:

> tak sobie czytam te posty i nadal nie rozumiem, więc wytłmaczcie mi proszę co
> bedzie w takiej sytuacji: mam mieszkanie na kredyt, chce pozyczyć pieniądze
> od znajomego, splacić ten kredyt, wziąć kredyt 100% na zakup domu i jak juz
> kupie ten dom to sprzedac mieszkanie i oddać dlug. Czy w tej sytuacji zaplace
> ten podatek 10%? Dodam,że mieszkanie kupłam we wrześniu 2003 więc jeszcze nie
> ma 2 lata (jesli to cos znaczy).

Wg mnie zapłacisz w takiej sytuacji podatek dochodowy (10%), bo - jeśli dobrze
rozumiem Twój post - to środki ze sprzedaży tego mieszkania przeznaczyłabyś na
zwrot jakiejś prywatnej pożyczki (dobrze rozumiem?), a takiego celu nie widzę w
ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Tutaj masz treść tego artykułu Ustawy o pod. doch. od osób fizycznych, który
wymienia cele, na jakie musisz przeznaczyć pieniądze uzyskane ze sprzedaży
mieszkania, żeby podatku nie zapłacić i wg mnie w takiej konstrukcji w żadnym z
nich się nie mieścisz:

Art. 21 (Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...)

32) przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych
określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego
części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału
w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie,
związanych z tym budynkiem lub lokalem,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w
gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie
przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub
udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim
prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego
budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne -
własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego
lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te
nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo
budynku mieszkalnego lub jego części,

c) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z
wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,

d) w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,

e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub
pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz
odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych
przychodów.

> Nie chce najpierw sprzedawac mieszkania bo ja by sie okazało, że akurat nie
> ma takiego domu jaki mi pasuje czy coś to zostalabym bez dachu nad głową.

To akurat rozumiem. A może spróbujesz szukać jednocześnie i nabywców swego
mieszkania i nowego domu dla siebie, zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży tego
swojego mieszkania ale z takim postanowieniem, że masz prawo w jakimś
zakreślonym terminie od tej umowy odstąpić bez żadnych konsekwencji (oczywiście
nabywcy muszą się na takie postanowienie zgodzić) i potem jak już znajdziesz
dom i załatwisz sprawę kredytu - zawrzesz dwie umowy razem: najpierw sprzedaż
mieszkania a potem (od razu) nabycie domu.

I jeszcze jedno: dla podatku dochodowego istotne jest aż 5 lat od nabycia przy
czym nie liczy się roku, w którym się nabyło. W Twoim przypadku (nabycie
mieszkania w 2003) dopiero sprzedaż po 1.stycznia 2009 roku byłaby wolna od
podatku.
Pozdrawiam Cię serdecznie. B.Temat: Okecie Lotnisko rozbudowa protest
> Mi osobiście nie przeszkadzają latające samoloty.
mi dzisiaj też nie ale najwidoczniej nie wiesz jak może iść korytarz powietrzny
jeżeli powstanie nowy pas - około 1 km od auchan, w kierunku torów, czyli zdaje
się przez środek NI i częściowo nad MY.

> A co jest kompromisem dla mnie? To, że jak zacznie mi to przeszkadzać to
> dostanę rekompensatę za uciążliwość i będę mógł się przeprowadzić gdzie
właśnie w tym rzecz że rekompensat póki co żadnych dla nikogo nie ma, z
wyznaczeniem strefy uciązliwości sa jakieś dziwne jazdy bo ktoś ją odrzucił,
bierze pod uwagę stan lotów sprzed kilku lat itp. itd.

> Na razie mi to miejsce pasuje, właśnie na bliskość Warszawy, lotniska, dworca
pytanie czy będzie Ci pasowało jak będziesz miał co 10 minut huk samolotu
powiedzmy maks 500 metrów od Ciebie a Twojego domu nikt nie bedzie chciał
jeżeli nie opuścisz 20% z ceny

> To lotnisko czy nowe, niema znaczenia samoloty In tak będą musiały latać nad
> czyimś domem. Uważacie, że okoliczni mieszkańcy Modlina są szczęśliwi z
> pomysłu, że powstanie tam lotniska?
Mszczonów się "zabija" o lotnisko, bo dla mniejszych miejscowości to szansa na
nową drogę, inwestycje, miesjca pracy czy wzrost wartości ziemii wokół (pod
nowe centra logistyczne)

> Nie stosujmy „spychologii”!!! jak coś jest niewygodne dla nas, nie
pytanie do zastanownia : czy lotnisko powinno latać nad głowami circa 500
tysięcy Warszawiaków i osób z okolicy Wawy (tylko w mieście i gminie Piasczno,
gminie Konstancin, gminie Lesznowola możesz liczyć ponad 100 tysiecy
mieszkańców) czy przeszkadzać 5 tysiącom ludzi z Mszczonowa ? Ja widzę różnicę.

>> 50 tysięcy które podajesaz to mieszkało w samym Piasecznie w 2004 roku a
nowy korytarz szedłby mniej więcej przez centrum Piaseczna a gdzie gmina
Piaseczno i okoliczne gminy. Poza tym lotnisko ma dwa kierunki - policz jeszce
Włochy które są dużo bardziej zurbanizowane....

dam Ci przykład - w tej chwili w Nowej Iwicznej za torami powstają 3 osiedla
domów jednorodzinnych na jakies 250 domów gdzie może zamieszkać nawet 1000
osób...

> Nie mogę zająć na razie stanowiska w sprawie rozbudowy lotniska, niema żadnych
> konkretów.
konkretów jest mnóstwo bo te pomysły wracają od 15 lat, co najlepsze że pomija
się również fakt, że przez 15 lat za równo Piaseczno jak i Włochy mocno się
zmieniły. Chcesz mapę jak ma iśc nowy pas ??? służę linkiem.

> tak będą musieli do nas wystąpić.
z czym wystąpić ? przecież oni tylko zwiększą ilość lotów. Jakby mieli nowe
budować to może by kogoś o coś pytali....

> Wiec wygląda na to, że jesteśmy na trochę słabszej pozycji ( czyli jak miała
> być rozbudowa to będzie, a protesty będziemy mogli słać do samego Pana Boga)
jedynym naszym orężem sa tak naprawdę ludzie, którzy tu miszkają którzy znają
ludzi, którzy decydują...

Pozdrawiam
Temat: Okęcie w Modlinie
Urzędnik poleciał do Wielkiej Brytanii, i dał się namówić na kupno licencji
> traktora MF. To że traktor był w systemie calowym, a nie metrycznym to
pestka.
> Istotne jest to że miał być produkowany w Ursusie. Aby zwiększyć zatrudnienie
> Ursusa musiała nastąpić między innymi rozbudowa dzielnicy Ursynów o 200 tyś.
> mieszkażców. Ucznów kierowano na prywatne kwatery aż w Szymanowie i
> Sochaczewie. Rozwój Warszawy poszedł chaotycznie w kierunku Gołąbki, Ożarów,
> Błonie. Były to dobrze zadbane, rolniczo wykorzystywane, najwyższej klasy
> gleby starorzecza Wisły. Humus sięgający 1,8 m głębokości i wysoka woda
> gruntowa utrudniają fundamentowanie. Prowizoryczna rozbudowa Okęcia była złem
> koniecznym i była wynikiem rozbudowy Warszawy w tym kierunku, a nie jakąś
> świadomą strategiczną decyzją. Straty gospodarcze w wyniku uruchomienia
> produkcji traktora MF w Ursusie trudno całościowo oszacować, ale napewno
> znacznie przyczyniły się do załamania gospodarczego systemu komunistycznego i
> przyśpieszy jego rozpad. Skutki tej decyzji są nieodwracalne i widoczne do
> dziś.

Chyba Ursynów pomylił ci się z Ursusem. Dla ciebie brzmi podobnie. Wlasnie po
kupieniu licencji MF zaczęto rozbudowywać Ursus - zburzono dużą część domów
jednorodzinnych na Gołąbkach(niektóre były wybudowane kilka lat wcześniej),
postawiono obrzydliwe bloki Niedźwiadka, w których w dużej mierze zlokalizowano
hotele robotnicze dla przodującej klasy robotniczej rodem z Zyrardowa i
okolicznych wiosek. Blokowisko postawiono na 2-giej i 3-ciej klasie ziemi, tam
gdzie uprawiano warzywa dla Warszawy. Mieszkania zostały zasiedlone przede
wszystkim przez tych robotników. Miejscowi ursusiacy dalej stali w kolejkach po
mieszkanie.
Polityczna decyzja rozbudowy ZM Ursus i osiedli mieszkaniowych w Ursusie mści
się do dzisiaj: fabryka traktorów praktycznie padła, puste hale stoją
niewykorzystane, a ludzie którzy zamieszkali w blokach Ursusa mają samoloty nad
głową, grozi im dalsza rozbudowa Okęcia i autostrada za oknem. Tak naprawdę
Ursus powiniem być dzielnicą przemysłową ze względu na jej uciążliwości.A tym,
którzy złośliwie wytykają mieszkańcom Ursusa, że mieszkają tam przypominam,że
do końca lat 80-tych na lokalizację przydzielonego mieszkania nie mialo się
żadnego wpływu. Można było co najwyżej wybierać w dwóch sąsiednich blokach lub
klatkach tego samego bloku.
Ursynów leży 20 km od Ursusa i ma nienajlepszą komunikację z Ursusem. Była ona
tak samo kiepska w latach 80-tych, kiedy pracowałam na budowach Natolina
(Płaskowickiej,Raabego, os.Wyżyny). Jeździłam do pracy na 7 trzema autobusami
191,489, 504 lub 508. Dzisiaj jeżdzi bezpośredni 401, ale to też zabiera czas.
Robotnicy Ursusa zamieszkali także w blokach Jelonek. Dla nich utworzono wtedy
linię 394, aby mogli dojechać do pracy.Temat: Kredyt a podatek
Nie potrafię teraz znaleźć tego wątku, ale pamietam, że tu był podobny.

Tak więc wiesz, że możesz spłacac kredyt, a teraz dalej.

Ustawa podatkowa mówi:

.................Rozdział 3

.................Zwolnienia przedmiotowe

Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:

32) przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych
określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:
a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
sprzedaży:
- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku
mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na
nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu
lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału
w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie
przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub
udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim
prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację
własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele
mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu
niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te
nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo
budynku mieszkalnego lub jego części,
c) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z
wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,
d) w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,
e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub
pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz
odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych
przychodów,

***********

Jak więc wynika z tego, możesz pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedazy mieszkania
spłacac kredyt lub nawet odsetki od kredytu (pkt e)), możesz tez przeznaczyć te
pieniądze na rozbudowe, przebudowe lub remont lokalu mieszkalnego.

Nic nie jest napisane nt. garaży.
Garaż traktowany jest dosyć specyficznie przez organy państwowe.
W zasadzie jeśli jest to stanowisko postojowe w parkingu podziemnym, to wg
przepisów takie coś przynalezy do mieszkania lub jest nawet jego częścią,
podobnie jak komurka, strych, piwnica. Wynika to z jakiejś ustawy, ale teraz
nie pamiętam zupełnie jakiej. Wiem, że taki zapis jest.
Natomiast jeśli garaż jest zewnętrzny, to nijak nie można podciągnąc go pod
wydatki mieszkaniowe.
Ale uwaga: nawet stanowisko postojowe w parkingu podziemnym traktowane jest
przez fiskus jako część nie przynalezna do mieszkania. Wynika to z ich własnej
interpretacji lokalu mieszkalnego. Zauwaz, że kupno lokalu mieszkalnego
opodatkowane jest 7% VAT, a zakup garażu, czy podziemnego miejsca postojowego
22%.

Dlatego myslę, żę nie możesz wydać pieniędzy ze sprzedaży starego mieszkania na
zakup ani garażu, ani nawet podziemnego miejsca postojowego w twoim bloku.

Czy teraz wyjasniłem lepiej?
Temat: sprzedazy mieszkania i podatek a kredyt na dom
Wszystko to reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21
ust. 1 pkt 32.
Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:
(...)
32) przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (...):
a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego
części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału
w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie,
związanych z tym budynkiem lub lokalem,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w
gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie
przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub
udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim
prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego
budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne -
własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego
lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te
nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo
budynku mieszkalnego lub jego części,

c) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z
wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,

d) w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,

e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub
pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz
odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych
przychodów.
(...)

Myślę, że nie trzeba tu żadnych interpretacji. Ustawa w miarę jasno wylicza, co
jest owym celem mieszkaniowym.
Co do pytania, czy US zaakceptuje comiesięczne spłaty kredytu - POWTARZAM: na
wydawanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na "cele mieszkaniowe"
masz 2 lata. Nikogo nie będzie obchodziło, czy wpłacisz te pieniądze od razu,
czy - jak to zwykle bywa - będziesz co miesiąc spłacać kredyt. Po dwóch latach
pozbieraj wszelkie dokumenty związane z wydatkami na "cele mieszkaniowe" -
zaświadczenie z banku, że jakaś tam kwota łącznie przez 2 lata została
wpłacona, faktury z remontu itp. i zanieś do US. Urzędnik to podliczy i
sprawdzi, czy całość przychodu ze sprzedaży mieszkania wydałaś na "cele
mieszkaniowe", czy tylko część tych pieniędzy. Jeśli całość - masz podatek z
głowy. Jeśli część - od reszty zapłacisz 10% podatku.
W razie jakichkolwiek wątpliwości (np. czy budowa ogrodzenia czy podjazdu,
zaliczają się do "celów mieszkaniowych") warto wystąpić do US z prośbą o
interpretację. Regulują to przepisy Ordynacji podatkowej, art. 14 par. 4 i par.
5.
Art. 14. (...)
§ 4. Właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie podatnika, (..),
jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania
przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie
wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.
§ 5. Występując z żądaniem, o którym mowa w § 4, podatnik, (...) jest
obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego
stanowiska w sprawie; (...).
§ 6. Zastosowanie się przez podatnika do urzędowej interpretacji prawa
podatkowego, o której mowa w § 1 pkt 2, nie może mu szkodzić.

Odpowiedź otrzymasz na piśmie i ten dokument będzie wiążący zarówno dla Ciebie,
jak i dla US.

Pozdrawiam!
Temat: Opłaty sądowe za wpis do hipoteki
a ja jednak z uoprem będę wracała do tego wątku bo nie rozumiem całej tej
sytuacji szczególnie w świetle przedstawionych przez mecenasa Banku wyjaśnień.

Zgodnie z rozporządzeniem:

Min. Spr. z dnia 30.06.1998r. w sprawie określenia ulgowych stawek oraz
zwolnień od tych opłat .... m..in zawiera zapis że zwalnia się od opłaty
sądowej wniosek o wpis hipoteki ustanowionej
na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy w celu zabezpieczenia
należności z tytułu udzielonego kredytu na budownictwo mieszkaniowe (par 2
ust. 1).

Leksykalna wykladnia sprowadza się do rozumienia pojęcia
"budownictwo" jako obejmującego wznoszenie, konserwację i remonowanie
budowli przeznaczonej na cele mieszkaniowe.
Sąd Najwyższy uznał wykładnię gramatyczną za niezadowalającą. W uchwale z
dnia 16 stycznia 2004r. (III CZP 106/03) stwierdził m.in.: Zakres
zwolnienia opartego na par. 2 ust. 1 rozporządzenia należy oceniać na tle i
w związku z zakresem przedmiotowym regulacji dotyczących udzielania
kredytów na cele mieszkaniowe. Na gruncie szczegółowych rozwiązań
ustawowych dotyczących kredytowania budownictwa mieszkaniowego, kredytami
na budownictwo mieszkaniowe są zarówno kredyty udzielane na spłatę kredytu
bankowego zaciągniętego na cele mieszkaniowe jak i na remont budynku
mieszkalnego. Ustawa z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego jako cele mieszkaniowe, na które
zgodnie z jej postanowieniami udzielane są kredyty kontraktowe
długoterminowe , określa (art. 8 ust. 1 i 2) służące zaspokojeniu własnych
potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy: nabycie, budowę, przebudowę,
rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość (pkt 1) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo prawa
odrębnej własności lokalu mieszkalnego (pkt 2), a także remont domu lub
lokalu, o którym mowa w pkt 1-3, oraz spłatę kredytu zaciągniętego na cele
wymienione w pkt 1-3 (pkt 3 i 4). W świetle jej unormowań kredytami na
budownictwo mieszkaniowe są kredyty udzielane na zdefiniowane w niej cele
mieszkaniowe. Odwołanie się do reguł wykładni systemowej, uwzględniającej
preferowany przez ustawodawcę, w ramach określonego działu regulacji
prawnej stan rzeczy, skłania do przyjęcia szerokiego rozumienia pojęcia
"udzielonego kredytu na budownictwo mieszkaniowe" jako obejmującego
wszystkie prawnie przewidziane formy kredytowania celów z nim związanych w
tym określane jako cele mieszkaniowe.

Moim zdaniem zatem przeznaczenie na cele mieszkaniowe to przeznaczenie na
budownictwo mieszkaniowe czyli wszystko powinno byc OK. Czy może ja źle
rozumiem to wyjaśnienie?Temat: do Bebiaka-prośba o przesłanie na maila...
Witam Was,
jeśli jest więcej osób zainteresowanych to postanowiłam tutaj wkleić (zamiast
wysyłać mailem).

Art. 21 (Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...)

32) przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych
określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego
części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału
w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie,
związanych z tym budynkiem lub lokalem,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w
gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie
przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub
udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim
prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego
budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne -
własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego
lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te
nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo
budynku mieszkalnego lub jego części,

c) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z
wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,

d) w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,

e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia
sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub
pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz
odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych
przychodów.

Pozdrowienia. B.
Temat: ulga odsetkowa
Od tego zacznijmy, iż nie można odliczyć odsetek z tytułu zakupu gruntu!
Przepis art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daje
możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania faktycznie poniesionych w
2003 r. wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego
podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych
potrzeb mieszkaniowych, ale tylko w ściśle określonych przypadkach, tj.
związanych z:
1) budową budynku mieszkalnego albo

2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni
mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku
mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała
ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową
(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia
niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie
samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach
prawa budowlanego.
Odliczenie stosuje się, jeżeli:

1) kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po 1 stycznia 2002 r.,

2) kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie
przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo- kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z
umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z ww. inwestycji,

3) inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na
terytorium Polski przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego
planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
4) inwestycja została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę w
rozumieniu prawa budowlanego, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie
wcześniej niż w 2002 r. i zostało potwierdzone określonym w przepisach
prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a
w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu
budowy takiego budynku, oraz:

a) w przypadku wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego -
umową o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo
umową o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
których jedną ze stron jest podatnik, albo umową o przeniesieniu na
podatnika własności domu jednorodzinnego,
b) w przypadku zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego
lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby,
które wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności
gospodarczej - umową w formie aktu notarialnego, o przeniesieniu na
podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

5) do zeznania składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się
odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie, według ustalonego wzoru, o
wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną
inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami
wystawionymi przez podatników podatku od towarów      i usług
niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,

6) odsetki:

a) zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są
odpowiednio udokumentowane,
b) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie
zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że
zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,

c) nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym,

7) podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od
dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne
potrzeby mieszkaniowe, przeznaczonych na:
a) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego
użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b) budowę budynku mieszkalnego,

c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która
wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

e) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego
pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu
mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia

zasiedlenia tego lokalu,

g) systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku
oszczędnościowo- kredytowym w banku prowadzącym kasę
mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Skorzystanie z ulgi jest możliwe tylko przy spełnieniu wszystkich ww. warunków.
Temat: sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat z kredytem
{ 2004.01.20 pismo MF PB2/MK-033-0395-1629/03 Biul.Skarb.
2004/1/14
Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

Pismo PB2/MK-033-0395-1629/03 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków
Bezpośrednich z 20 stycznia 2004 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie}
(...)
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r. podatek od dochodu uzyskanego ze
sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8
lit. a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.
Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania
sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania
podatnika, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że
przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32
lit. a ustawy.
W myśl powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z
tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1
pkt 8 lit. a-c w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w
okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części,
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawa wieczystego
użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub na nabycie -
wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawa do jednorodzinnego
domu mieszkalnego, prawa do lokalu mieszkalnego w małym domu mieszkalnym oraz
na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego
lub lokalu mieszkalnego.
W urzędowej interpretacji prawa z dnia 10 stycznia 2002 r. Nr PB 2/MK-033-02-
4/02 Minister Finansów wyjaśnił ponadto, że nie ma również przeszkód do
stosowania omawianego zwolnienia, jeżeli podatnik otrzymane pieniądze ze
sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych "wydatkuje na spłatę kredytu lub
pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe - w tym również przed uzyskaniem
przychodów. Spłata kredytu lub pożyczki stanowi bowiem jedynie pośredni etap
służący realizacji celów, o których mowa w powołanym przepisie. Podstawową
okolicznością decydującą o stosowaniu powyższego zwolnienia jest zatem
wyłącznie przeznaczenie przychodów (lub ich części) uzyskanych ze sprzedaży
nieruchomości lub praw majątkowych na cele i w terminach określonych w art. 21
ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy".
Pismo to nie zawierało natomiast stwierdzenia, iż zwolnieniem podatkowym objęte
są jedynie przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych
wydatkowane na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu innej
nieruchomości niż zbywana nieruchomość.
Oznacza to, że podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku
dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia
2003 r., również w przypadku przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży
nieruchomości lub praw majątkowych na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną
nieruchomość.
Jeżeli natomiast sprzedaż nieruchomości nastąpiła w 2003 r., to w myśl art. 21
ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu
obowiązującym w 2003 r., wolne od podatku będą tylko te przychody uzyskane ze
sprzedaży nieruchomości, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu
zaciągniętego nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem uzyskania tych
przychodów.

Większość odpowiedzi chyba w tym masz?Temat: Obrona przed zageszczeniem
Obrona przed zageszczeniem
a gdzie to konkretnie na Obozowej chcieliby postawić te 13 m bloki, 4 kondygnacje?? przecież u w studium ten obszar zaznaoczny jest jako MN

za DP:
"Obrona przed zageszczeniem

- W naszej dzielnicy robi sie coraz ciasniej. Bez konkretnego planu powstaje blok przy bloku. Sprzeciwiamy sie tak chaotycznej zabudowie - twierdza mieszkancy Dzielnicy VIII, protestujacy przeciwko budowie blokow mieszkalnych przy ulicach: Obozowej i Drukarskiej. Identyczne stanowisko zajela rowniez Rada Dzielnicy VIII.

- Nie ma planu miejscowego dla terenu Kobierzyn-Zalesie. Korzystajac z zasady rownania nowej zabudowy do sasiednich budynkow, deweloperzy, ktorzy nastawiaja sie na zysk, staraja sie w tym rejonie postawic jak najwieksza liczbe blokow. Nie mysla jednak o infrastrukturze. Przypomina to wiec wolna amerykanke - mowi Miroslaw Gilarski, przewodniczacy Rady Dzielnicy VIII. - W okolicy ul. Obozowej i Drukarskiej nie ma odpowiedniego ukladu komunikacyjnego, ktory zapewnialby mieszkancom wlasciwy i bezpieczny dojazd. Na tym obszarze brak tez zaplecza rekreacyjnego i zagospodarowanych terenow zielonych, niezbednych dla nowych osiedli mieszkalnych. Trzeba brac rowniez pod uwage fakt, ze do nowych blokow zazwyczaj wprowadzaja sie mlode rodziny. Tymczasem w rejonie tych ulic nie ma odpowiedniej ilosci miejsc w przedszkolach i szkolach.

W Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta Krakowa trwa postepowanie w sprawie ustalenia warunkow zabudowy dla trzech 4-kondygnacyjnych budynkow mieszkalnych (wielorodzinnych, o wysokosci 13 metrow) przy ul. Obozowej wraz z garazami podziemnymi, parkingami i obsluga komunikacyjna. Powierzchnia zabudowy ma wyniesc 2,5 tys. m kw. Rada Dzielnicy VIII negatywnie zaopiniowala te inwestycje.

Identycznie zareagowala w sprawie warunkow zabudowy dla planowanego zespolu mieszkaniowego przy ul. Drukarskiej. W jego sklad weszloby 6 szeregowych domow jednorodzinnych oraz zabudowa wielorodzinna (3-4 kondygnacje) wraz z uslugami, garazami, infrastruktura techniczna i wjazdem. Powierzchnia zabudowy wynosilaby 2420 m kw., a calkowita powierzchnia, na ktorej zaplanowano inwestycje - 0,73 ha. Koncepcja przewiduje, ze w nowych budynkach powstaloby 50 mieszkan.

- Musimy sie bronic przed maksymalnym zageszczeniem zabudowy wzdluz ul. Obozowej i Drukarskiej. Z przejazdem przez nie maja juz problemy mieszkancy istniejacych blokow - stwierdza Wojciech Kurzejowski, radny Dzielnicy VIII.

Zdaniem radnych z "osemki" obecnie przy ul. Drukarskiej nie ma jakiejkolwiek kontroli nad zabudowa, w ramach ktorej "powstaja bloki 8-pietrowe w sasiedztwie 4-pietrowych". Radni przekonuja tez, ze "panuje negatywna opinia specjalistow na temat rozbudowy Ruczaju".

Czy to oznacza, ze w Dzielnicy VIII mamy do czynienia z paralizem inwestycyjnym?

- Nie jest tak, ze bedziemy przeciwni kazdej nowej inwestycji mieszkaniowej w naszej dzielnicy. Wybor nowych miejsc pod zabudowe musi byc jednak przemyslany. Sprawe ostatecznie rozwiaze uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania terenu dla tego obszaru. Moze sie wiec zdarzyc, ze do tego czasu niektore koncepcje nie spotkaja sie z nasza akceptacja - wyjasnia przewodniczacy Gilarski."Temat: odsetki od kredytu hipotecznego
Przepis art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daje
możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania faktycznie poniesionych w
2003 r. wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego
podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych
potrzeb mieszkaniowych, ale tylko w ściśle określonych przypadkach, tj.
związanych z:

1) budową budynku mieszkalnego albo

2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni
mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku
mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała
ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową
(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia
niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie
samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach
prawa budowlanego.

Odliczenie stosuje się, jeżeli:

1) kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po 1 stycznia 2002 r.,
2) kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie
przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo- kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z
umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z ww. inwestycji,

3) inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na
terytorium Polski przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego
planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
4) inwestycja została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę w
rozumieniu prawa budowlanego, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie
wcześniej niż w 2002 r. i zostało potwierdzone określonym w przepisach
prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a
w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu
budowy takiego budynku, oraz:

a) w przypadku wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego -
umową o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo
umową o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
których jedną ze stron jest podatnik, albo umową o przeniesieniu na
podatnika własności domu jednorodzinnego,
b) w przypadku zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego
lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby,
które wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności
gospodarczej - umową w formie aktu notarialnego, o przeniesieniu na
podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Może Pan zatem rozliczyć odsetki za 2004 rok/.Temat: Duża Ulga Budowlana & Odsetki od kredytu.
> Moje pytanie dotyczy następującej sytuacji, Chcę kupić wraz z żoną
> mieszkanie. U developera podpisujemy umowe w której występujemy oboje jako
> współwłaściciele kupowanej nieruchomości. Ja już częściowo wykorzystałem dużą
> ulgę budowlaną (kasa mieszkaniowa), więc już nie mogę korzystać z ulgi
> odsetek od kredytu. Ale moja żona takiej ulgi nie wykorzystała. Moje pytanie
> dotyczy czy jakakolwiek wymieniona wcześniej ulga jest skorelowana w stosunku
> 1:1 z nieruchomością czy osobą fizyczną ?. Co za tym idzie? Czy ja mogę
> wykorzystac dużą ulge budowlana do której prawa nabyłem w momencie podpisania
> umowy o kasę mieszkaniową, a żona odliczać sobie może odsetki od kredytu,
> pomimo tego że kupiliśmy tą samą nieruchomość ?

przeprszam za wklejke - polecam punkt 7.

2. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli:
1) kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1
stycznia 2002 r.,
2) kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na
podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy
kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w
ust. 1,
3) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych
lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym
pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
4) inwestycja wymieniona w ust. 1 została zakończona przed upływem
trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie
na budowę w rozumieniu prawa budowlanego, a zakończenie inwestycji nastąpiło
nie wcześniej niż w 2002 r. i zostało potwierdzone określonym w przepisach
prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie
braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego
budynku, oraz:
a) w przypadku inwestycji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - umową o
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo umową o ustanowieniu
odrębnej własności lokalu mieszkalnego, których jedną ze stron jest podatnik,
albo umową o przeniesieniu na podatnika własności domu jednorodzinnego,
b) w przypadku inwestycji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 - umową, w formie
aktu notarialnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego
lub lokalu mieszkalnego,
5) do zeznania, o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w
którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1,
podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich
poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków
udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i
usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,
6) odsetki, o których mowa w ust. 1:
a) zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są
udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
b) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki
zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
c) nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym,
7) podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z
odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne
cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
a) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego
użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
b) budowę budynku mieszkalnego,
c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten
budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
e) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego
pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo
wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
g) systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku
oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad
określonych w odrębnych przepisach.
Temat: NSA uchyla rozporzadzenie wojewody !!!!!!
Do RWY
Nikt nie życzy ci zwolnienia z pracy. kolega Jacek chciał Ci raczej uświadomić,
że upierając sie przy rozbudowie Okęcia, dyrekcja PPL naraża własną firmę na
kłopoty. Nigdy wymuszanie realizacji inwestycji "na chama", nie licząc sie z
orawem i wykorzystując koneksje polityczne, nie przyniosło niczego dobrego.
Sytuacja permanentnrgo konfliktu tez nie sprzyja powodzeniu przedsięwzięcia
rozbudowy terminali.
Faktem jest, że planowania przestrzennego w naszym mieście praktycznie nie ma.
Buduje się, gdzie chce i jak chce, jak komu wygodnie. Lotnisko Okęcie nigdy nie
miało być hubem - takie plany powstały dopiero niedawno, ścisle mówiąc, po
wybudowaniu terminala 1. Jeszcze kiedy budowano go, miasto ostro protestowało i
obłożyło warunkowa zgode na jego budowe rozmaitymi surowymi restrykcjami,
których z braku miejsca nie będę tu wymieniać. Prezydent Warszawy miał co roku
przyjmować sprawozdania z wykonania tych zaleceń. O ile wiem, po paru latach
wszyscy o nich zapomnieli, mimo że nie zostały zrobione (m. in. ekrany
wyciszające od strony terenów zamieszkałych, budowa mieszkań dla narazonych na
najwiekszy hałas itp.) Był to czas rządów SLD w państwie i SLD-PO w Warszawie.
Z tego wniosek, że PPL zawsze mial oparcie we władzach, które przymykały oczy
na różne sprawy. Problem powstał wtedy, kiedy stowarzyszenia, wykorzystując
ustawe o dostepie do informacji, upubliczniły skale zagrożeń i naruszania norm
przez lotnisko usytuowane w mieście. Zbiegło sie to w czasie z przygotowaniem
ustawy Prawo ochrony środowiska, dostosowującej polskie przepisy do unijnych.
I okazało sie, że niedopuszczalne jest zamieszkiwanie terenów tak blisko pasow
nalotu.
Niedopuszczalne, ale mleko sie juz rozlało, i to dawno. Przekroczenia norm
wystepują na obszarze ok. 100 km2 (oOU ustanowiono tylko na 52 km2), gdzie
znajduja sie domy, bloki, szpitale, szkoły itp. Powstał problem: albo te
wszystkie budowle, albo lotnisko. prosze więc nie opowiadac o nieuczciwych
deweloperach, bo Ursynów budowały państwowe społdzielnie, a domki jednorodzinne
i wille - właściciele terenów, często siedzący tam od pokoleń.

Od lat liczne organizacje domagaja sie od rządu (Buzka, teraz Millera)
wyznaczenia miajsca pod nowe, docelowe lotnisko. Wiemy dobrze, że Okęcie nie ma
szans rozwojowych. Na dobra sprawe nie bardzo sa mozliwości wepchnięcia tego
trzeciegio pasa startowego, ktory budzi tyle konfliktów. Wiemy dobrze, że pas
nad Wysokim Ursynowem jest tylko rezerwowy. Uważamy, że ładowanie pieniędzy w
rozbudowe terminali to jak pompowanie balonu: coraz więcej, coraz więcej, moze
nie pęknie. Okęcie nalezy zostawic z jednym terminalem, a całe siły przerzucić
na to drugie lotnisko. Warszawa jest duzym miastem i moze miec dwa lotniska,
zwłaszcza ze to wieksze słuzyc miałoby calej Polsce.
Prawdopodobnie xródłem tego oslego uporu i trzymania się koncepcji Okęcia jest
zaangazowanie sie władz PPL(kogoś z władz?) w przetargi na rozbudowę Okecia.
Nie chcę brzydko sugerowac, ale korupcja sama sie tu nasuwa (zwłaszcza w
świetle raportu NIK-u). A trzymanie sie niedobrej koncepcji, bo ktos tam wziął
kase za załatwienie kontraktu, i teraz musiałby oddać) to za słaby argument za
rozbudową.
Co do bliskosciOkecia i łatwego dojazdu, to powiem tylko: do Pol Mokotowskich
byłoby jeszcze bliżej. Po cóż więc likwidowano to lotnisko? Otóż dlatego, że
zakłócało spokój mieszkańcom nowych dzielnic: Mokotowa i Ochoty. Per analogiam,
teraz zakłóca spokój mieszkańcom starych dzielnic: Okecia i Włoch, oraz nowych:
Ursynowa, Michałowic, Ursusa. Wielu z nich naprawde mieszka tu od pokoleń,
lotnisko przyszło do nich samo i wprowadza ograniczenia.
I jeszcze jedno: nie łudź się, odszkodowania moga lotnisko zniszczyć (a ludzie
nie popuszczą), moga doprowadzic do bankrucctwa. Widze z twojej wypowiedzi, ze
PPL zamierza stosować kruczki prawne: to nie my, to oni maja płacic, a to LOT,
a to samorządy. Nic z tego, to działalność PPL lezy u źródeł problemu i wykrety
na nic sie nie zdadzą.
Radzę więc szczerze: spróbujcie wpłynac na polityke PPL, by przestała kręcic
sznur na własna szyję, a takze na szyje swoich pracowników. Budowa obarczona
takim konfliktem społecznym nie moze sie udac.Temat: Konsultacje o rozbudowie oczyszczalni Czajka
ZBIERANIE PODPISÓW POD PROTESTEM
Rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod protestem przeciwko rozbudowie
Czajki i budowie spalarni o następującej treści.

" Protestuję przeciw takiej rozbudowie oczyszczalni Czajka, która ma
umożliwić przyjmowanie ścieków z 3/4 powierzchni Warszawy (docelowo 600 tys. m3
ścieków na dobę). Protestuję przeciw lokowaniu na terenie oczyszczalni
Czajka spalarni osadów pościekowych (docelowo 200 ton osadów na dobę), która ma
służyć tej i innym oczyszczalniom. Protestuję przeciw lokowaniu na terenie
oczyszczalni Czajka składowiska i zakładu scalania toksycznych popiołów
(docelowo 60 ton popiołów na dobę). Protestuję przeciw koncentracji tych
zakładów utylizacji w jednym miejscu, wśród gęsto zaludnionych terenów.

Uzasadnienie

1/ Oczyszczalnia Czajka zaprojektowana została w latach 70-tych XX wieku,
a wybudowana została w 1991 roku. Od tego momentu zmienił się charakter
terenów przyległych do Czajki. Z obszaru z nieliczną zabudową przedwojenną do
obszaru z gęstą zabudową jednorodzinną. W ciągu ostatnich dziesięciu
lat w promieniu 2 km powstało kilka tysięcy domów i zamieszkało w
nich kilkanaście tysięcy osób. W promieniu 3 km powstały osiedla domów
wielorodzinnych, na których zamieszkało kilkadziesiąt tysięcy osób. Osiedliły
się tu głównie młode rodziny z dziećmi. Boom budowlany na terenach dzielnicy
Białołęka (największy w Polsce) spowodowany został zniesieniem w
latach 90-tych zakazów nabywania gruntów, wprowadzonych na tych terenach przez
władze komunistyczne.
MPWiK forsując swój projekt powiększenia oczyszczalni i budowy spalarni nie
bierze tych faktów w ogóle pod uwagę.

2/ Osoby decydujące się na zamieszkanie na terenach wokół Czajki były
informowane, że oczyszczalnia ta będzie obsługiwała prawobrzeżną Warszawę i
będzie modernizowana tak, żeby usunąć odory (modernizacja ta nie została
wykonana przez 10 lat do dnia dzisiejszego). Wiedza o tym, że ma tu być wielka
oczyszczalnia, spalarnia i zakład scalania popiołów powodowałaby rezygnację z
zamieszkania na tych terenach. Budowa tych obiektów spowoduje degradację
środowiska i spadek wartości nieruchomości. Naruszony będzie interes prawny
wielu tysięcy rodzin. W agencjach nieruchomości zaobserwowano wstrzymywanie się
indywidualnych inwestorów z decyzją o kupnie gruntu lub domu na terenach
Zielonej Białołęki.

3/ Kompleksowy plan oczyszczania ścieków aglomeracji warszawskiej jest
oparty na arbitralnej, pierwszej decyzji MPWiK i nie dopuszcza alternatywnych
rozwiązań. Jest to droga na skróty – pomysł być może szybki w realizacji.
Projekt MPWiK nie jest zgodny z dyrektywami unijnymi dotyczącymi ścieków
komunalnych, ponieważ ścieki warszawskie zawierają duże ilości metali ciężkich.

4/ Teren, na którym planuje się trzykrotne powiększenie oczyszczalni,
wybudowanie spalarni i składowiska popiołów to teren ekologicznie czysty, nie
zanieczyszczony dioksynami i metalami ciężkimi. Teren Choszczówki przyległy do
Czajki ma charakter rekreacyjny i pełni taką samą rolę dla mieszkańców
prawobrzeżnej Warszawy jak Powsin i Lasek na Młocinach dla mieszkańców
lewobrzeżnej Warszawy. Planowane inwestycje MPWiK zdegradują ten teren i
zniszczą charakter tego miejsca.

5/ Teren wokół oczyszczalni Czajka powinien być chroniony, ponieważ tutaj
zlokalizowany jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych służących jako rezerwa wody
pitnej dla przyszłych pokoleń. Dane na ten temat są dostępne w Ministerstwie
Środowiska i Państwowym Instytucie Geologii. W pobliżu istnieją też Rezerwaty
Przyrody.

6/ Budowa spalarni i zakładu scalania popiołów to niepotrzebne mnożenie
groźnych dla zdrowia miejsc spalania emitujących dioksyny i składowisk
toksycznych popiołów. Osady pościekowe mogą być spalane w elektrociepłowniach.
Istnieją inne technologie i sposoby zagospodarowania osadów pościekowych.

7/ Koncentracja przerobu ścieków w Czajce, w jednym miejscu to również
wielkie niebezpieczeństwo w przypadku awarii energetycznych jakie zdarzają się
w Warszawie oraz innych zdarzeń, np. powodzi. Niebezpieczna będzie również
koncentracja dużej ilości magazynowanego biogazu. Wielkim zagrożeniem będzie
oprócz spalarni także zakład scalania popiołów i składowiska popiołów
zawierających metale ciężkie. Ich długie zaleganie spowoduje degradację terenu.

8/ Mimo hermetyzacji wokół tak gigantycznej oczyszczalni będzie czuć
odory, ponieważ sprawność planowanych biofiltrów nie jest stuprocentowa i
zależy od warunków atmosferycznych. Ponadto tylko część procesów jest objęta
dezodoryzacją. Większa oczyszczalnia - to większa uciążliwość."

Osoby zainteresowane złożeniem podpisu proszę o kontakt.

Powstało również forum Czysta Białołęka czystabialoleka.forumhut.comTemat: Newsletter 4
lotnisko bez 2 pasa?
Bez drugiego pasa

Środa, 13 października 2004r.

Nie ma miejsca na na rozbudowę wrocławskiego lotniska

Tuż obok lotniska mogą zostać wybudowane domy. Zarząd portu na Strachowicach
przegrał przed wrocławskim sądem administracyjnym spór z gminą Kąty
Wrocławskie, która na to pozwoliła

Tym samym nie ma już praktycznie żadnego sposobu na powstrzymanie deweloperów
przez budową osiedla domków jednorodzinnych, które uniemożliwi powstanie
drugiego pasa startowego na wrocławskich Strachowicach. Władze portu starały
się powstrzymać ich zaskarżając plany zagospodarowania przestrzennego gminy
Kąty Wrocławskie. Sąd administracyjny oddalił jednak te skargi, bo zostały
złożone o kilka lat za późno.

- Kiedy zmienialiśmy plany zagospodarowania przestrzennego nikt nie
protestował. Władze portu i województwa obudziły się, gdy deweloperzy
rozpoczynali sprzedaż działek - mówi Antoni Kopeć, burmistrz Kątów Wrocławskich.

Przypomnijmy. Spór wokół osiedla trwa już dwa lata. W 2002 roku okazało się, że
tuż przy płocie lotniska powstanie osiedle domków jednorodzinnych. Dziś jest
już ich tam kilkadziesiąt. Ale na kluczowych dla ewentualnej budowy drugiego
pasa startowego gruntach przy ul. Żwirki i Wigury na razie nikt jeszcze nie
mieszka. Wyrok sądu administracyjnego oznacza, że nie ma już żadnych sposobów
prawnych na powstrzymanie zabudowania tych gruntów. Jednak władze portu
twierdzą, że nic się nie stało.

- Liczyliśmy się z możliwością przegranej. Błąd został popełniony przez naszych
poprzedników i teraz trudno było liczyć, że sąd coś pomoże. Jednak rozbudowa
portu będzie się odbywać swoim torem - mówi Andrzej Barski, prezes zarządu
spółki Port Lotniczy Wrocław S.A.

W przyszłym roku powstanie nowa płyta postojowa, czyli miejsce na którym
parkują samoloty. Obecnie na raz może stać we Wrocławiu 6 Boeingów 737. W lipcu
przyszłego roku będzie ich mogło parkować 10. Władze portu utrzymują też, że we
Wrocławiu wystarczy przedłużyć pas startowy o 500 metrów. - Drugi pas jeszcze
długo nie będzie nam potrzebny - uspokaja Andrzej Barski.

Pozornie problem jest tak odległy, że może się wydawać, że nie istnieje. Jednak
liczba pasażerów jaka przewija się przez wrocławskie lotnisko z roku na rok
rośnie. Od stycznia do końca września przez Strachowice było ich o 10 tysięcy
więcej niż przez całe 12 miesięcy ubiegłego roku. Jest więc pewne, że kiedyś
okaże się za małe. Dlatego we Wrocławiu nikt nie bagatelizuje przegranej w
sądzie.

- Będziemy musieli znaleźć jakieś inne rozwiązanie, choć nie ukrywam, że budowa
drugiego pasa była najlepszym sposobem na rozbudowę lotniska. Teraz albo
zaproponujemy deweloperom zamianę gruntów, albo zmienimy plany rozwoju
Strachowic - mówi Jarosław Obremski, wiceprezydent Wrocławia i członek rady
nadzorczej lotniska.

Bartłomiej Knapik - Słowo Polskie Gazeta Wrocławska
Temat: LOTNISKO PRZEGRALO SWOJ ROZWOJ
LOTNISKO PRZEGRALO SWOJ ROZWOJ
Oto artykulik ze Slowa Polskiego na podstawie ktorego doskonale widac brak
jakichkolwiek kompetencji zarzadu:

Bez drugiego pasa

Środa, 13 października 2004r.

Nie ma miejsca na na rozbudowę wrocławskiego lotniska

Tuż obok lotniska mogą zostać wybudowane domy. Zarząd portu na Strachowicach
przegrał przed wrocławskim sądem administracyjnym spór z gminą Kąty
Wrocławskie, która na to pozwoliła

Tym samym nie ma już praktycznie żadnego sposobu na powstrzymanie deweloperów
przez budową osiedla domków jednorodzinnych, które uniemożliwi powstanie
drugiego pasa startowego na wrocławskich Strachowicach. Władze portu starały
się powstrzymać ich zaskarżając plany zagospodarowania przestrzennego gminy
Kąty Wrocławskie. Sąd administracyjny oddalił jednak te skargi, bo zostały
złożone o kilka lat za późno.

- Kiedy zmienialiśmy plany zagospodarowania przestrzennego nikt nie
protestował. Władze portu i województwa obudziły się, gdy deweloperzy
rozpoczynali sprzedaż działek - mówi Antoni Kopeć, burmistrz Kątów
Wrocławskich.

Przypomnijmy. Spór wokół osiedla trwa już dwa lata. W 2002 roku okazało się,
że tuż przy płocie lotniska powstanie osiedle domków jednorodzinnych. Dziś
jest już ich tam kilkadziesiąt. Ale na kluczowych dla ewentualnej budowy
drugiego pasa startowego gruntach przy ul. Żwirki i Wigury na razie nikt
jeszcze nie mieszka. Wyrok sądu administracyjnego oznacza, że nie ma już
żadnych sposobów prawnych na powstrzymanie zabudowania tych gruntów. Jednak
władze portu twierdzą, że nic się nie stało.

- Liczyliśmy się z możliwością przegranej. Błąd został popełniony przez
naszych poprzedników i teraz trudno było liczyć, że sąd coś pomoże. Jednak
rozbudowa portu będzie się odbywać swoim torem - mówi Andrzej Barski, prezes
zarządu spółki Port Lotniczy Wrocław S.A.

W przyszłym roku powstanie nowa płyta postojowa, czyli miejsce na którym
parkują samoloty. Obecnie na raz może stać we Wrocławiu 6 Boeingów 737. W
lipcu przyszłego roku będzie ich mogło parkować 10. Władze portu utrzymują
też, że we Wrocławiu wystarczy przedłużyć pas startowy o 500 metrów. - Drugi
pas jeszcze długo nie będzie nam potrzebny - uspokaja Andrzej Barski.

Pozornie problem jest tak odległy, że może się wydawać, że nie istnieje.
Jednak liczba pasażerów jaka przewija się przez wrocławskie lotnisko z roku
na rok rośnie. Od stycznia do końca września przez Strachowice było ich o 10
tysięcy więcej niż przez całe 12 miesięcy ubiegłego roku. Jest więc pewne, że
kiedyś okaże się za małe. Dlatego we Wrocławiu nikt nie bagatelizuje
przegranej w sądzie.

- Będziemy musieli znaleźć jakieś inne rozwiązanie, choć nie ukrywam, że
budowa drugiego pasa była najlepszym sposobem na rozbudowę lotniska. Teraz
albo zaproponujemy deweloperom zamianę gruntów, albo zmienimy plany rozwoju
Strachowic - mówi Jarosław Obremski, wiceprezydent Wrocławia i członek rady
nadzorczej lotniska.
Strona 3 z 4 • Zostało znalezionych 142 postów • 1, 2, 3, 4